KADRAGABINETY PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNE ORAZ NEUROROZWOJOWE:

-DLA DZIECI I MŁODZIEŻY , -DLA RODZIN I DOROSŁYCH
mgr, Sac Dip Katarzyna Seremak:

Doktorantka Instytutu Psychologii Państwowej Akademi Nauk,  psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy (szkolenie całościowe z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii z superwizją,  rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psychoterapeutka cognitywno-behawioralna (podyplomowe kierunki w Wielkiej Brytanii), neuroterapeuta (Bm, Wrocław) i diagnosta neuropsychologiczny dziecka (Int-y, Kraków), terapeutka tańca terapeutycznego (AT, Kraków), terapeutka zaburzeń rozwojowych, psycholog (UJ, specjalizacja kliniczna dziecka).  

Trenowana w diagnozie neuropsychologicznej i psychoterapeutycznej,  doświadczona w kilkunastu metodach terapii dzieci, dorosłych i rodzin; klasycznych i nowatorskich. Tworzy autorskie programy terapeutyczne.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, kilkuletnie  w  psychoterapeutycznej  pracy z osobami dorosłymi. Doświadczona  w neuroterapii rozwojowej i psychoterapii  dzieci, psychoterapii rodzinnej, par oraz  terapii rozwoju osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, kryzysach . Specjalistka w pracy z osobami z wysokofunkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera,  zaburzeniami rozwoju,  zaburzeniami społecznymi i emocjonalnymi u dzieci zajmuje się również neurostymulacją rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci zdrowych, wczesną interwencją. Pracuje z całymi rodzinami i członkami indywidualnie. Tworzy, kwalifikuje i prowadzi profesjonalne  grupy terapeutyczne dziecięce  i młodzieżowe na różnych poziomach wieku. 

Doświadczenie zdobywała praktykując w różnych placówkach: w Polsce (m.in. Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital w Prokocimiu, Pracownia Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii UJ, poradnia lekarska) i w Wielkiej Brytanii (m.in. Classroom A., Newbridge School, Snap Childcare,  Human Management Agency )

Jest członkiem: *National Autism Society, angielskiego Prader-Wilii Syndrome Association, *amerykańskich Asperger Society i *Association for Contextual Behavioural Science, a także *Acceptance and Commitment Therapy w Polsce.

W diagnozie i terapii ceni sobie eklektyzm i indywidualizację doboru metod do osoby, nie odwrotnie. Dba o kompleksowość pomocy, współpracując z innymi specjalistami, placówkami edukacyjnymi i naukowymi. Wybiera współpracowników którzy również kierują się zasadami kodeksu etycznego w terapii. Uczestniczka i prelegent konferencji naukowo-dydaktycznych, psychoterapeutycznych, trener w tematach zaburzeń rozwoju, jego stymulacji i terapii, komunikacji, zespołowości, psychodietetyki.

 

"W pracy kieruje się indywidualnym podejściem i systemowym ujęciem zgłaszanego problemu. Z mojego doświadczenia wynika że nie ma dwóch takich samych sytuacji terapeutycznych i że problem bardzo rzadko jest wyizolowany. Przywiązuje uwagę do motywacji pacjenta i zaangażowanych bliskich. Jeśli pacjentem jest dziecko, aktywna praca rodziny w terapii jest niezbędna w leczeniu i poprawie jego funkcjonowania. Terapia i rozwój to proces, w którym niemożliwe i wątpliwe nabierają realności poprzez współpracę, próby i odkrycia.

Serdecznie zapraszam do tego spotkania." 

 

mgr Michalina Kamińska  

Ukończyła studia z psychologii klinicznej SWPS jest pedagogiem specjalnym UJ i terapeutą integracji sensorycznej II stopnia, terapeutą zaburzeń rozwojowych, autyzmu i Zespołu Aspergera . Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Ujęciu Gestalt.  W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty rodzinnego rekomendowanego przez Polskie  Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolona także  mi.in przez fundację SYNAPSIS, Zacisze i Centrum terapii behawioralnej .w terapii zaburzeń rozwojowych. Ukończyła też : III stopniowe szkolenie terapii behawioralnej, kurs Sherborne,  Videotrenng komunikiacji, AAC, Makaton. Z szerokim doświadczeniem, indywidualnym i grupowym w pracy z dziećmi ( wyżej) Doświadczenie zdobywała w NZOZ dla dzieci autystycznych EFFATHA, Stowarzyszeniu Intro, Biurze do spraw osób niepełnosprawnych UJ, Instytucie Terapii i Edukajci Społecznej. Współpracuje ze stowarzyszeniem Zacisze,  Poradnią dla dzieci i rodzinm Centrum Rozwoju Dziecka i przedszkolem dla dzieci z autyzmem.  

 

mgr Justyna Kupska
Psycholog o specjalności kliniczno-sądowej, neuroterapeuta, diagnosta neuropsychologiczny dziecka, terapeuta zaburzeń rozwojowych; dzieci i młodzieży z Z.Aspergera, autyzmem, trudnościami emocjionalno-społecznymi, z problemami w nauce, terapeuta i kooterapeuta grupowy. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej dzieci oraz szkolenie profilaktyki, diagnozy i terapii bahawioralnej zachowań, diagnozy neuropsychologicznej dziecka,  mindfulness dla dzieci. W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamiczno-systemowego, rodzinnego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Z doświadczeniem w pracy z dziećm  zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaangażowana w prowadzenie programu aktywności lokalnej rodzin zastępczych. 
 

 

mgr Marta Leszko-Gawor
Psychoterapeuta psychodynamiczno- systemowy (całościowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uprawniające do prowadzenia psychoterapii pod superwizją). Psycholog; absolwentka społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, świetlicach i poradniach terapeutycznych, Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz psychoterapią rodzin. Prowadzi działania w zakresie psychoedukacji oraz wspierania rodzin z małymi dziećmi (badania rozwojowe dzieci w wieku 0-3 r.ż.).
 

 

mgr Emilia Ossowska-Mazgaj
Psycholog, psychoterapeuta, (UJ), ukończyła cztero - letni całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk, staży i pracy w kilku ośrodkach zajmujących się pomocą profesjonalną - m.in. w dwóch poradniach psychoterapeutycznych, monarowskim ośrodku dla młodzieży uzależnionej, a także w przedszkolu i szkole. Pracuje z dziecmi, młodzieżą, z dorosłymi indywidualnie oraz rodzinami.

 

mgr Monika Tomczyk

Psycholog  dziecięcy z pedagogicznym kursem kwalifikacyjnym, terapeuta autyzmu i ZA, absolwentka psychologii stosowanej UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Autyzmem Zacisze,  przedszkolu specjalnym dla dzieci ze spectrum autyzmu, w przedszkolu integracyjnym oraz Zespole Szkół Specjalnych. Szkolona przez fundację SYNAPSIS, poradnie dziecka i rodziny w praktyce: terapii w nurcie rozwojowym, w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, stymulacji komunikacji, metod komunikacji alternatywnej, pracy z rodziną.  Pracuje  z osobami ze spectrum autyzmu a także prowadzi terapię  w trudnościach poznawczych, emocjonalnych i kryzysach rozwojowych dzieci i młodzieży.

 

PSYCHIATRIA:

lek. med  Monika Curyło -konsultacje, diagnozy

Lekarz medycyny, psychiatra z dodatkową  specjalizacją dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zaburzenia zachowania, zaburzenia rozwojowe, depresja dziecięca i młodzieńcza, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia) i dorosłymi ( depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, lękowe, psychotyczne i nerwicowe). Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym oraz w klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie                                            

 TERAPIA MODULACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, pedagogika specjalna,  fizjoterapia.

 mgr Kazimiera Rojek-konsultant

Terapeuta procesów integracji sensorycznej II stopnia, logopeda. Studiowała rehabilitacje  i wychowanie fizyczne na AWF. Ukończyła kilka kursów z zakresu metodyki pracy logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej, terapii ręki, indywidualnych treningów słuchowy Johansena, rozwoju sensomotorycznego dziecka, elementy neurofizjologicznej metody stymulacyjnej Moralesa.  Z  18-to letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkoły, przedszkola integracyjne, pracę w gabinecie.

W Strefie terapii należy do zespołu terapii rozwojowej dzieci  starszych konsultując terapię integracji sensorycznej ze wspomaganiem fizjoterapeutycznym.

 mgr Małgorzata Górka

Oligofrenopedagog, terapeuta procesów  integracji sensorycznej II stopnia, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel. Z 17 letnim doświadczeniem w pracy  w szkołach, ośrodkach wychowawczych, z rodzicami i dziećmi z umiarkowanymi i głębokimi trudnościami rozwojowymi, także z niepełnosprawnością wieloraką. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej, kursy metod wspomagannia komunikacji poprzez metody alternatywne, muzykoterapii, pedagogiki zabawy. Pracuje także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. 

mgr Michalina Kamińska
Pedagog specjalny, psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, terapeuta zaburzeń rozwojowych, autyzmu, Z.Aspergera. Z szerokim, kilkuletnim  doświadczeniem pracy  indywidualnej  i grupowej.( opis powyżej). 
  

DIETETYKA KLINICZNA

Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Celiaklii.

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ, uzyskany stopień doktora nauk o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiaklią i na Diecie Bezglutenowej.

Wykładowca przedmiotów dietetycznych oraz naukowiec w Collegium Medicum UJ i Katedrze Dietetyki Małopolskiej Wyższej Szkoły w Krakowie. Uczestnik i prelegent na licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej. Ekspert w dziedzinie dietetyki, twórczyni konferencji z dziedziny dietetyki klinicznej.